BESTEMMINGSPLANNEN EN ZIENSWIJZE

Bestemmingsplannen-zienswijze

Het is erg belangrijk om in de gaten te houden wanneer er een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld door de gemeente u kunt dan nagaan of er wel voldoende rekening met uw belangen wordt gehouden. U kunt het beste op het moment van inspraak al reageren(zie punt 3). Door jarenlange ervaring op dit gebied kan ik als geen ander u op een professionele manier ter zijde staan.

1 Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. U kunt bestemmingsplannen inzien bij uw gemeente of op de website van uw gemeente.

Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Hieronder leest u hoe de procedure er uitziet en wat de mogelijkheden zijn.

2 Aankondiging bestemmingsplan

De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan, bijvoorbeeld in een bewonersbrief, een huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente.

3 Ontwerpbestemmingsplan

De gemeente stelt een ontwerpbestemmingsplan op. Dit ontwerp kan 6 weken worden ingezien, bijvoorbeeld op het gemeentehuis of op internet. In deze periode van 6 weken kunt u uw 'zienswijze' kenbaar maken aan de gemeenteraad. Doet u dit niet, dan kunt u geen beroep instellen of verzoek doen om voorlopige voorziening nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.

4 Vaststellen en bekendmaken bestemmingsplan

Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld, dan heeft zij 2 weken de tijd om het besluit bekend te maken.

De termijn voor bekendmaking kan in bepaalde gevallen langer zijn, namelijk 6 of 7 weken. De provincie en de rijksoverheid hebben dan de tijd om te overwegen of zij een zogenaamde 'aanwijzing' willen geven bij het bestemmingsplan. Heeft de provincie of de rijksoverheid een aanwijzing gegeven dan treedt dat deel van het bestemmingsplan niet in werking.

5 Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode u beroep kunt instellen. De periode bedraagt altijd 6 weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking en kan de gemeente beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u uw zienswijze niet kenbaar gemaakt, dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

6 Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt dat verzoek toegekend, dan wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot een beslissing genomen is over het beroep.

7 Griffiegeld

Gaat u bij de rechter tegen een besluit in beroep of dient u een verzoek om een voorlopige voorziening in, dan betaalt u griffiegeld. Wint u een zaak, dan krijgt u de griffiegelden terug.

8 Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan

Voorheen kon de gemeente een projectbesluit nemen als een bepaald project niet paste binnen een bestemmingsplan. Door de invoering van de omgevingsvergunning is dit niet meer het geval. In plaats daarvan kan de gemeente een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan verlenen.

Voor meer informatie hierover kunt u ook bij mij terecht.

Bel geheel vrijblijvend 06 2047 5649 

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

24.01 | 18:09
ADVIESBUREAU heeft ontvangen 3
18.07 | 19:37
PLANSCHADE heeft ontvangen 1
Je vindt deze pagina leuk